top of page
Privacy verklaring
Privacy verklaring

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Parville B.V. (hierna verder te noemen: “Parville”). In deze verklaring verschaft Parville informatie over de persoonsgegevens die door Parville worden verwerkt, de wijze waarop en de doeleinden waarvoor dat gebeurt. Parville gaat zorgvuldig met jouw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Parville verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, het gebruik van de Parville website, nieuwsbrief, het verstrekken van gegevens via het online contactformulier en/of het bezoeken van onze website.

 

Op onze website (www.parville.nl) kunnen weblinks naar andere websites staan. Parville is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

Parville B.V., gevestigd aan de Van Spilbergenstraat 123hs, 1057RC, Amsterdam, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83399631, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Parville?

Parville verwerkt persoonsgegevens over jou, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je bepaalde persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een online (contact)formulier op onze website. Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam Ouder/verzorger

 • Adres

 • Woonplaats

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Naam Kind

 • Leeftijd Kind (geboortedatum)

 • Geslacht Kind

 • IP-adres

 

Verwerkt Parville bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Parville verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, tenzij Parville daarvoor van te voren expliciet toestemming voor heeft gevraagd en ontvangen. Parville verwerkt dus geen gegevens zoals ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke of seksuele voorkeur, gegevens omtrent je gezondheid, kredietwaardigheid of strafrechtelijk verleden.

 

Waarom we jouw persoonsgegevens nodig hebben?

Parville verwerkt de persoonsgegevens in eerste instantie om uitvoering te geven aan de opdracht die je aan Parville hebt gegeven, zoals het indienen van een boekingsaanvraag bij een aanbieder van kinderactiviteiten, wanneer je gebruik maakt van de Parville website of wanneer je persoonsgegevens verstrekt via het contactformulier op onze website.

 

Nieuwsbrief

Net als de informatie die we indirect over jou hebben verzameld, kan de door jou aan Parville verstrekte informatie door Parville worden gebruikt voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Voordat we dat echter doen, stellen we je in de gelegenheid om aan te geven of jouw informatie op deze manier mag worden gebruikt (opt-in). Je kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat je geen nieuwsbrieven meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijving instructies die zijn opgenomen in elke e-mail die je van ons ontvangt.

 

Social media

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons zijn onder meer bedoeld om een product of pagina te delen via social media. Wanneer je gebruik maakt van deze social media buttons, verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Op de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing. Raadpleeg het privacybeleid van deze derden als je wilt weten hoe zij met jouw gegevens omgaan.

 

Geautomatiseerde besluiten of profiling

Parville maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profiling ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

 

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

Parville verkoopt of verhuurt jouw gegevens niet aan of met derden. Parville deelt jouw gegevens uitsluitend met derden indien dit noodzakelijk is op basis van de overeenkomst die jij met Parville hebt gesloten, of wanneer je daartoe toestemming hebt verleend, of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Om uitvoering te geven aan de overeenkomst worden jouw persoonsgegevens onder meer gedeeld met bedrijven die ten behoeve van Parville cloudopslag leveren, alsmede andere bedrijven waarvan Parville diensten betrekt, zoals MailChimp voor het verzenden van de nieuwsbrief en Wix voor het bouwen van de website.

 

Maakt Parville gebruik van cookies?

Parville maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Onder meer de volgende plugins op de website van Parville maken gebruik van cookies: Wix, MailChimp en Google Analytics.

 

Analytische cookies

Parville gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in onder meer bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Parville. Parville heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.


Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Parville krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit jouw volledige IP-adres verwerken, maar altijd het laatste octet van jouw IP-adres maskeren.


Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden. Parville heeft daartoe geen toestemming aan Google gegeven. Parville maakt ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Ook heeft Parville ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics uitgezet.


De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan jouw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

 

Tracking cookies in onze marketing e-mails

Als je hebt aangegeven nieuwsbrieven of andere marketing e-mails van Parville te willen ontvangen, zal het downloaden van afbeeldingen of het klikken op een link in deze e-mails ertoe leiden dat je persoonlijk wordt geïdentificeerd. Wij kunnen daardoor zien of je onze e-mail opent en vanuit de e-mail doorklikt naar onze website. Wil je dat niet, dan kun je je uitschrijven van onze (partner)mail of jouw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert.

 

Technische cookies

De informatie die we over jou verzamelen, kunnen we gebruiken om je op een persoonlijke manier met onze website te laten werken. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld het navigeren op onze website eenvoudiger maken en content aanbieden waar je belangstelling voor hebt.

 

Cookies accepteren of weigeren

Je kunt zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt de instellingen van jouw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Je dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 

Opslag van persoonsgegevens

Door Parville verwerkte persoonsgegevens worden in sommige gevallen doorgegeven aan of opgeslagen op servers buiten de EU. In dat geval zal Parville ervoor zorg dragen dat doorgifte uitsluitend geschiedt indien het land waaraan de gegevens worden doorgegeven voldoende bescherming biedt, zoals doorgifte op basis van een Adequaatheid Besluit (bijvoorbeeld het Privacy Shield). Wanneer een Adequaatheid Besluit ontbreekt zal Parville een modelcontract met de betreffende partij overeenkomen waarin afspraken worden gemaakt over het beveiligingsniveau.

 

Publicatie

Publicatie van persoonsgegevens (bijvoorbeeld in zoekmachines zoals Google) worden door Parville niet afgeschermd.

 

Bewaartermijn

Parville zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering insturen per e-mail sturen naar info@parville.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Parville zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Dataportabiliteit

Op verzoek zal Parville jouw persoonsgegevens aanleveren in een vorm die hergebruik mogelijk maakt. Daarbij zal Parville de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verstrekken. De persoonsgegevens zullen door Parville in een .csv- of Excel-bestand worden aangeleverd binnen 1 maand nadat Parville jouw verzoek daartoe heeft ontvangen.

 

Beveiliging

Parville neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder valt onder meer het versleuteld verzenden van persoonsgegevens via de website, beter bekend als TLS (voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.). Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@parville.nl.


Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 Mei 2022. Indien Parville een wijziging in haar privacyverklaring aanbrengt, brengen we je via elektronische wijze, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail, op de hoogte. Indien wij jouw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we je daarvan in kennis en krijg je de mogelijkheid om aan te geven of wij jouw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

 
 
 
Algemene voorwaarden Parville B.V. (Pilotfase)

Gevestigd aan de Van Spilbergenstraat 123 hs, 1057 RC, Amsterdam

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83399631

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 7 april 2022.

 

INLEIDING

Deze algemene voorwaarden gelden op het moment dat een Klant (hierna: je, jij of jouw) een Boekingsaanvraag stuurt via Parville (hierna: we, wij, ons of onze) Website aan een Aanbieder. In deze algemene voorwaarden leggen we uit wat jij van ons mag verwachten en wat wij van jou vragen. Voordat we met het juridische gedeelte van onze algemene voorwaarden van start gaan, vatten we hieronder nog even kort de belangrijkste punten uit onze algemene voorwaarden voor je samen.

Om je kind aan een les te laten deelnemen moet je vooraf een plek bij een aanbieder van Parville reserveren door middels een Boekingsaanvraag via onze Website te sturen en vervolgens een Boekingsbevestiging te ontvangen van de Aanbieder. Kan je kind - om wat voor reden ook - niet deelnemen aan een les? Zorg er dan voor dat je de reservering op tijd weer annuleert per de Aanbieder’s annuleringsbeleid.

Zorg dat je je houdt aan de huisregels van de Aanbieder waar je kind gaat les nemen. Wil je weten welke huisregels bij een bepaalde Aanbieder gelden? Vraag de Aanbieder dan om een exemplaar van de huisregels. 

Wij gaan uiteraard zeer zorgvuldig met jouw en die van je kind’s persoonsgegevens om. We verwerken ze volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Wij hebben het recht om de Aanbieders tarieven en onze voorwaarden te wijzigen. 

Tot slot willen we je laten weten dat we klachten zeer serieus nemen. Heb je een klacht? Dan horen we dat uiteraard graag zo snel mogelijk van je via volgende e-mail info@parville.nl.
 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden gebruiken wij de volgende termen:

 1. Aanbieder: een bij Parville aangesloten bedrijf dat lessen van bepaalde kinderactiviteiten aanbiedt.

 2. Annuleringstermijn: Annuleringsbeleid van Partner is geldig. 

 3. Boekingsaanvraag: via de Website door een Klant verrichte inschrijving voor, vastlegging of boeking van een Activiteit voor afgaande aan de bevestiging van de Aanbieder.

 4. Boekingsbevestiging: via de Website door een Klant verrichte inschrijving voor, vastlegging of boeking van een Activiteit na bevestiging van de Aanbieder.

 5. Drop-in Plek: de registratie van de deelname aan een eenmalige activiteit. 

 6. Klant: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van Parville Website om plekken voor zijn kind bij kinderactiviteiten Aanbieders te reserveren.

 7. No-Show: de omstandigheid dat de Klant een Reservering heeft gemaakt, maar niet tijdig annuleert en ook niet komt opdagen.

 8. Parville: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Parville B.V., gevestigd aan de Van Spilbergenstraat 123hs, 1057 RC, Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83399631.

 9. Website: de Website van Parville welke bereikbaar is via https://www.parville.nl/

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het Boekingsaanvraag, evenals iedere deelname aan een les, gereserveerde via Parville Website en ieder gebruik van de Website door de Klant.

Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig blijken te zijn dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. De nietige of ongeldige bepalingen worden in dat geval door Parville vervangen door nieuwe bepalingen welke zoveel mogelijk het doel en de strekking van de te vervangen bepalingen zullen benaderen.
 

ARTIKEL 3. AANBOD EN ACTIVITEITEN
 1. Het aanbod van Aanbieders en lessen waarvan je kind gebruik kan maken kan van tijd tot tijd wisselen. Dit geldt ook voor de beschikbare prijzen, tijden en het aantal (les)plekken dat beschikbaar is voor Klanten.

 2. De door een Klant verrichte inschrijving via onze Website voor, vastlegging of boeking van een Activiteit na bevestiging van de Aanbieder, geeft recht op het gebruik van lessen van Aanbieders binnen Nederland.

ARTIKEL 4. RESERVEREN VAN ACTIVITEITEN
 1. Met ons Website heeft je kind de mogelijkheid om gebruik te maken van lessen bij verschillende Aanbieders. Wij kunnen een maximum verbinden aan:

  • het aantal lessen waaraan je kind per dag kan deelnemen;

  • het maandelijkse aantal lessen waaraan je kind kan deelnemen;

  • het aantal lessen per periode waaraan je kind per maand bij dezelfde Aanbieder kan deelnemen. Het gaat hier om het totaal aantal lessen, niet het soort lessen;

  • het maximum aantal Boekingsaanvragen dat een Klant mag indienen via onze Website.

 

Een overzicht van het aantal (maandelijkse) lessen en Boekingsaanvraag tref je op onze Website:

Voor alle lessen is het noodzakelijk om van te voren een boekingsbevestiging van de Aanbieder te krijgen om voor je kind een gegarandeerd plek te verkrijgen. Via de Website kun je alleen een Boekingsaanvraag maken voor een les. Er zijn ook lessen bij de Aanbieder waarvoor je niet kan of hoeft te reserveren. In dat geval kun je je ter plaatse aanmelden. 

ARTIKEL 5. ANNULEREN VAN EEN RESERVERING

Het annuleringsbeleid van aanbieder is geldig. 

ARTIKEL 6. TOEGANG TOT ACTIVITEITEN
 1. Voor alle lessen is het nodig om eerst van te voren via Parville Website een boekingsaanvraag te doen.

 2. Aanbieder is verplicht om Klanten boekingsaanvragen te beantwoorden binnen 18 uur en naar hun beste kunnen het boekingsverzoek te honoreren.

 3. Om toegang te krijgen tot een les, moet je je boekingsbevestiging meenemen.

 4. Jouw reservering is persoonsgebonden en kun je niet overdragen aan een ander. Je dient je op een Aanbieder daarom altijd te kunnen legitimeren. 

 5. Soms wordt er voor het gebruik van materialen, zoals yogamatjes, handdoeken, bokshandschoenen etc., of voor gebruik van additionele diensten zoals bijvoorbeeld wellness faciliteiten, een kleine bijdrage gevraagd. Wij geven altijd duidelijk op onze Website aan of er een eigen bijdrage wordt gevraagd.

ARTIKEL 7. HUISREGELS
 1. Jij en je kind zullen ook aan de huisregels van de Aanbieder, waar de les plaatsvindt, moeten houden. Deze huisregels worden meestal duidelijk zichtbaar door de Aanbieder gecommuniceerd, bijvoorbeeld op een bordje aan de muur. In andere gevallen liggen de huisregels ter inzage bij de receptie of zijn de huisregels terug te vinden op de Website van de Aanbieder. Daarnaast zul je de instructies van het personeel van de Aanbieder moeten opvolgen.

 2. Heeft je kind een medische indicatie? Maak dit dan duidelijk aan het personeel van de Aanbieder voorafgaande aan de les. Op die manier kan de Aanbieder hier rekening mee houden.

 3. Wanneer jij en/of je kind niet aan de huisregels of deze algemene voorwaarden houdt, dan kan het personeel van de Aanbieder je verzoeken om de les en/of de vestiging te verlaten. Ook is het mogelijk dat de Aanbieder jou in de toekomst geen toegang meer geeft tot de vestiging of een les. De Aanbieder is verplicht om ons hierover te informeren. Wanneer jij en/of je kind meerdere overtredingen pleegt, kunnen wij jouw verbruik van onze Website blokkeren waardoor niet meer kinderactiviteiten via ons kan reserveren voor of deelnemen aan lessen. 

ARTIKEL 8. DIEFSTAL, VERLIES, MISBRUIK OF FRAUDE
 1. Wanneer wij vermoeden dat iemand met de Website fraudeert of een poging daartoe onderneemt, dan blokkeren wij de betreffende persoon. Wij zullen alle schade die ontstaat door frauduleus of oneigenlijk gebruik verhalen op de persoon die frauduleus of oneigenlijk handelt.

 2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die jij lijdt als gevolg van verlies, diefstal, verduistering of oneigenlijk gebruik van de Website.

 

ARTIKEL 9. DUUR EN OPZEGGING

Het beleid van de Aanbieder is geldig.

ARTIKEL 10. PRIJZEN EN BETALING
 1. De Aanbieder honoreert de prijzen van lessen zoals aangegeven op onze Website (ook als ze anders zijn dan die van de Aanbieder zelf).

 2. Betaling is direct bij de Aanbieder gedaan.

ARTIKEL 11. PROMOTIES

Wij bieden regelmatig promoties aan voor alle Klanten. Daarbij geven we vaak een korting op de lessen van de Aanbieders. 
 

ARTIKEL 12. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Na iedere les kun je een review schrijven om ons te helpen met het verbeteren van onze service en die van de Aanbieders. Deze reviews plaatsen vragen wij via een aparte formulier. 
 

ARTIKEL 13. KLACHTENREGELING
 1. Heb je een klacht? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Zo kun je het ons bijvoorbeeld laten weten als je een klacht of geschil hebt met een Aanbieder. 

 2. Klachten over een Aanbieder, onze dienstverlening of producten, onze Website horen we natuurlijk graag zo snel mogelijk. Neem daarvoor contact op met ons via ons e-mail info@parville.

 3. Zorg dat je de klacht duidelijk en volledig omschrijft. Heb je bewijs? Stuur dat dan mee. Wij spannen ons in om jouw klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid op te lossen.

ARTIKEL 14. PRIVACY
 1. Wij verwerken jouw persoonsgegevens zorgvuldig en volgens de eisen en richtlijnen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door een overeenkomst met ons aan te gaan verklaar jij je ermee akkoord dat wij jouw gebruiksgegevens en persoonlijke informatie verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.

 2. Wij mogen jouw persoonsgegevens gebruiken voor de uitvoering van het Boekingsaanvraag en voor marketingdoeleinden.

 3. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen maar voor onze eigen bedrijfsvoering. Wij stellen jouw persoonsgegevens dus niet ter beschikking aan andere partijen.

 4. Wij maken op onze Website gebruik van cookies. Voor een volledig gebruik van onze Website hebben wij jouw toestemming voor het gebruik van cookies nodig.

ARTIKEL 15. AANSPRAKELIJKHEID
 1. Onze aansprakelijkheid strekt zich slechts uit tot de correcte uitvoering van de Algemene Voorwaarden.

 2. Schieten wij toerekenbaar tekort in de nakoming van onze verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden, dan zijn wij slechts verplicht om de Algemene Voorwaarden alsnog correct uit te voeren. 

 3. Tenzij wij (of een van onze leidinggevende medewerkers) opzettelijk of bewuste roekeloos handelen (of nalaten), is onze aansprakelijkheid voor schade, zowel direct als indirect, op grond van de overeenkomst die we met jou hebben gesloten, uitgesloten.

 4. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, zowel direct als indirect, die jij lijdt voor, tijdens, na of als gevolg van een bezoek aan een Aanbieder of door deelname van je kind aan een les van een Aanbieder, zoals bijvoorbeeld letselschade of schade als gevolg van inkomstenderving. Je neemt dus voor eigen risico deel aan de lessen die de aangesloten Aanbieders aanbieden.

ARTIKEL 16. WIJZIGINGEN EN VINDPLAATS
 1. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.

 2. De gewijzigde voorwaarden treden pas in werking nadat we deze aan jou op onze Website hebben gepubliceerd. We zullen daarbij ook altijd de termijn aangeven waarbinnen de gewijzigde voorwaarden ingaan. De gewijzigde voorwaarden vervangen alle voorgaande versie van onze algemene voorwaarden. 

 3. De laatste nieuwe versie van de algemene voorwaarden kun je terugvinden op onze Website. 

ARTIKEL 17. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
 1. Op alle overeenkomsten die wij met jou sluiten en alle geschillen, die in de toekomst tussen jou en ons of tussen jou en een Aanbieder ontstaan, is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Heb je een klacht over onze Algemene Voorwaarden? En kan jouw klacht ook niet volgens de klachtenprocedure van artikel 13 worden opgelost? Dan heb je het recht om een procedure te starten bij de bevoegde rechter in jouw woonplaats.

Algemene voorwaarden
bottom of page